In kaart brengen waterplantenoverlast

Nu de waterkwaliteit van het water verbetert als gevolg van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water, groeien er meer waterplanten zoals fonteinkruid. Voor de natuur is dat een positieve ontwikkeling en wenselijk, maar op sommige plekken groeien zoveel waterplanten dat de waterrecreatie hier hinder van heeft.

In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een beperking van het vaargebied en van de bereikbaarheid van (jacht)havens. Ook andere waterrecreanten en hulpdiensten op het water hebben overlast van waterplanten in het gebied. De gemeenten Hoorn en Almere en coöperatie Gastvrije Randmeren maaien elk jaar waterplanten op een aantal locaties. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden. Waar gemaaid is zal aangegeven worden op de overzichtskaart, met de recreatiebetonning die de waterplantvrije zone aangeeft.

Met de Waterplantmelder app en website willen we de locaties van waterplanten die voor overlast zorgen in het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Randmeren) zo actueel mogelijk in kaart brengen. De locaties van waterplanten kunnen verschillen van jaar tot jaar en waterplanten kunnen door de wind en stroming verplaatst worden. Met uw hulp en de Waterplantmelder kan beter in kaart gebracht worden waar waterplanten overlast veroorzaken. Met het toevoegen van een foto met gps locatie aan de melding, kan direct de locatie worden vastgelegd van de waterplanten die voor overlast zorgen.

De kaart geeft een overzicht van de meldingen. De informatie wordt gedeeld met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en andere betrokken beheerders zodat zij de locatie van de meldingen kunnen mee nemen in toekomstige maatregelen om waterplantenoverlast tegen te gaan.
De waterplantmelder is in eerste instantie voor het registreren van meldingen in het IJsselmeergebied. Mogelijk dat deze later wordt uitgebreid voor andere gebieden.